โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา
และเทคโนโลยี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง


38/29 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
โทร - 038-490490 ต่อ 24 
มือถือ - 086-3051067
แฟกซ์ - 038-490493
entechcollege@gmail.com


          โรงเรียนฝึกอบรมวิศวกรรมแหลมฉบัง เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเราเป็นสถาบันหนึ่งเดียวที่อยู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทภายในนิคมฯมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมด้านเทคนิคช่างอีกมากมาย

  วิสัยทัศน์
  

          ภายในปี 2553 โรงเรียนฝึกอบรมวิศวกรรมแหลมฉบังมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักสูตรการอบรมด้านต่างๆอย่างสมดุลทั้งด้านวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และนำความรู้ใหม่ๆมาทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาให้เป็นไปตามแบบสากล ที่สำคัญทางสถาบันเล็งเห็นว่า ควรมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาสังคมไทยต่อไป