ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
Laem Chabang Engineering Technological College

     วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เป็นวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในชื่อ โรงเรียนสวินเบิร์น-ธรรมศิริ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิศวกรรมภาคภาษาอังกฤษด้วยการร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยสวินเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวินเบิร์น ในการดำเนินการ เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญในการปฎิบัติงาน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ

     ต่อมา ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง (Laem Chabang School of Engineering: LCSE) และเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรภาคภาษาไทยในสายพาณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาการบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บเพจ การจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าปลีก และสายช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ และช่างยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ เทคนิคยานยนต์ การพิมพ์ เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ด้วยแนวคิดที่จะผลิตกำลังคนที่เพรียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ด

     ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (Laem Chabang Engineering Technological College : EN-Tech) ความก้าวหน้าของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกแห่งความดีงาม มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะในการปฎิบัติงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความเป็นสากล เป็นบัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลกได้อย่างสมบูรณ์ 

  DSCF4163_resize.JPG