ตราสัญญาลักษณ์ประจำวิทยาลัย

 ตราประจำวิทยาลัย 


คำอธิบาย
   ช่อมะกอก   หมายถึง ชัยชนะ
   รูปโลห์        หมายถึง เป็นโลห์ป้องกันอุปสรรคในการดำเนินชีวิต
   หนังสือ       หมายถึง ความรู้ อาชีพทางการศึกษา
   เทียน          หมายถึง คุณธรรมที่เป็นแงส่องนำชีวิต
   ฟันเฟือง      หมายถึง ความสามัคคีที่เป็นหัวใจของความสำเร็จ
   สายฟ้า        หมายถึง ความเฉียบแหลมของสติปัญญา