- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช.-ปวส.
1. ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
2. ภาคสมทบ (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)


สาขาที่เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พณิชยกรรม
  - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - การบัญชี
  - การขาย
  - การท่องเที่ยว
  
ช่างอุตสาหกรรม
  - ไฟฟ้ากำลัง
  - ยานยนต์
  - อิเล็กทรอนิกส์
  - เมคคาทรอนิกส์


สาขาที่เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
บริหารธุรกิจ
 - การบัญชี
 - การตลาด
 - คอมพิวเตอร์กราฟิก
 - โลจิสติกส์

ช่างอุตสาหกรรม
 - ไฟฟ้ากำลัง
 - อิเล็กทรอนิกส์
 - เมคคาทรอนิกส์
 - เทคนิคยานยนต์
 - อุตสาหกรรมการผลิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 - เทคโนโลยีสารสนเทศ


เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. วุฒิการศึกษาใบ รบ. (กรณียังไม่ได้รับใบ รบ. ให้มีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริงอายุไม่เกิน 60 วัน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเกิด
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
6. (กรณีเทียบโอนประสบการณ์) เอกสารรับรองการทำงาน ใบประกาศนียบัตรต่างๆ เอกสารผลงานต่างที่ได้รับตลอดการทำงาน

สวัสดิการ และบริการที่นักศึกษาจะได้รับ
1. เรียนวิชา Computer เสริม Internet ทุกสาขาวิชา
2. เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา
3. ปฐมนิเทศเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์ 2 วัน 1 คืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
4. กิจกรรม อาทิ วันไหว้ครู วันแม่ วันสืบสานวัฒนธรรมไทย วันพ่อ วันวิชาการ วันปีใหม่ วันเด็ก กีฬาสี วันปัจฉิมนิเทศ วันแห่งความสำเร็จ ทัศนศึกษา ดูงาน
5. บริการจัดหางานในสถานประกอบการในนิคมต่างๆ สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ
6. จัดหาหอพัก สะดวก ปลอดภัย และอยู่ใกล้วิทยาลัย
7. บริการงานวิชาการ อาทิ เข้าฝึกงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน และบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การท่าเรือแหลมฉบัง BOI บริษัทในเครือสหพัฒน์ นิคมฯปิ่นทอง นิคมฯอมตะนคร นิคมฯอิสเทิร์นซีบอร์ด 
8. การบริการห้องสมุด ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยระบบ Computer
9. การบริการสุขภาพ อาทิ อุปกรณ์กีฬา ตรวจร่างกาย ตรวจสารเสพติด เป็นต้น
10. ประกันอุบัติเหตุจาก บริษัท AIA
11. บริการรถรับ-ส่ง จากปากทางเข้าวิทยาลัย (หน้าไปรษณีย์แหลมฉบัง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเรียน และค่าธรรมเนียมการเรียนได้ที่
ส่วนงานรับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมแหลมฉบัง เอ็น-เทค
โทร. 038-490-490