EN-TECH


คุณสมบัติ
1. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน หรือประสบการณ์ทำงานตรงสาขาวิชา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีใจรักด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษา
6. มีความรู้ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของงาน
1. ประจำชั้นเรียนในสาขาวิชา
2. ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนประจำสาขาวิชา และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. จัดเตรียมแผนการสอน และงานต่างๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. ดูแลอบรมความประพฤติ ระเบียบ วินัย สุขภาพของผู้เรียน
5. ดูแลรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน และของสถาบัน
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
1. ติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (En-Tech) ได้โดยตรง
2. ส่งจดหมายสมัครงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิศวกรรมแหลมฉบัง  
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
38/29 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
3. ส่ง E-mail : goentech@en-tech.ac.th
    โทรสอบถามได้ที่ 038-490-490, 081-568-4949

En-Tech KM © 2013

นโยบาย |
Generated 0.014510 sec.