EN-TECH


รายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2555

รายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2555

หน้าปก Download...
คำนำ Download...
สารบัญ Download...
เนื้อหา Download...
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา Download...
ตอนที่ 2 การดำเนินงานของสถานศึกษา Download...
         2.1 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา Download...
         2.2 แผนปฏิบัติการประจำปี Download...
         2.3 รายงานด้านงบประมาณ Download...
ตอนที่ 3 การดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา Download...
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา Download...
สรุป Download...
ภาคผนวก Download...
ปกหลัง Download...

En-Tech KM © 2013

นโยบาย |
Generated 0.017668 sec.