แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
แบบประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
แบบประเมินความพึงพอใจของผสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาที่รับผ้สำเร็จการศึกษาทำงาน (ตัวบ่งชี้ 1.9)
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.2)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
แบบประเมินความพึงพอใจบุคคลภายนอกสถานศึกษา

แบบประเมินคุณภาพการปฎิบัติงาน

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ้ทรงคุณวุฒิภายนอก

แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

แบบสรุปเข้าร่วมโครงการ

แบบสรุปการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม งาน