EN-TECH


รายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2556

รายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2556
คำนำDownload....
สารบัญDownload....
ปกด้านหน้าDownload....
ตอนที่ 1สภาพทั่วไปของสถานศึกษาDownload....
ตอนที่ 2.1 การดำเนินงานของสถานศึกษา ส่วนทิศทางการดำเนินงานDownload....
ตอนที่ 2.2 การดำเนินงานของสถานศึกษา ส่วนแผนปฏิบัติการปี 55Download....
ตอนที่ 2.3 การดำเนินงานของสถานศึกษา ส่วนของยุทธศาสตร์Download....
ตอนที่ 2.4 การดำเนินงานของสถานศึกษา ส่วนของงบประมาณDownload....
ตอนที่ 3 Download....
ตอนที่ 4 Download....
บทสรุปผู้บริหารDownload....
ภาคผนวกDownload....
En-Tech KM © 2013

นโยบาย |
Generated 0.014810 sec.