เพลงประจำสถาบัน“มาร์ท  EN - TECH”   
 
วิศวกรรมแหลมฉบัง ทรงพลังเลื่องชื่อระบือไกลสถาบันแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ สร้างจิตใจ สร้างสํานึก สร้างความดีวิศวกรรมแหลมฉบัง   
เรามุ่งหวังพัฒนาพาก้าวลํ่าความรู้เข้ม ทํางานเป็น เน้นคุณธรรม คือผู้นํา นักปราชญ์ศาสตร์เทคโนใต้ร่มม่วงอินทนิล
ณ ถิ่นนี้ มีความรัก สามัคคี ที่มุ่งมั่นอีก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทิดทูนไว้ยิ่งชีวัน ทั้งยึดมั่นองค์พระวิษณุกรรม ศูนย์รวมใจด้วยศักดิ์ศรี
EN Tech (เทคโนโลยี) แลสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ที่ไพศาลเราจะร่วมรวมพลังสร้างตํานาน               
สร้างนวัตกรรมอันโอฬาร สู่สากล EN Tech นามนี้  สถาบันแห่งศักดิ์ศรี เทคโนโลยี วิศวกรรมแหลมฉบังEN Tech
นามนี้ สถาบันแห่งศักดิ์ศรี  เทคโนโลยี วิศวกรรมแหลมฉบัง
( คอรัส....) 
We are Laem Chabang engineering   our name growing widely known It is L C E which in our soul   Love Courage and Endurance are what we've shown.
----------------------------------------------------------------------