EN-TECH


รายชื่อนักศึกษาติด ขร.

ปวช.1
2001-1004 ชื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.ภูริทัตต์
2101-2001 ชื่อวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซ อ.ภูริทัตต์
2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 อ.มานะ
2100-1007 งานเถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น อ.อัคเรศ
2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น อ.มานะ
2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 อ.นิภา
2200-1007  พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น  อ.พัทธยากร
2202-9002 การตลาดเชิงจริยธรรม อ.นิภา
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 อ.ธิติมา
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อ.สุพัตรา
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 อ.ประตินันท์
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สุธี
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ-อ.จักติพล
2100 1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น อ.จิราพัชร
2100 -1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อ.อภิญญา
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น อ.ศุภกร
2101 2009  งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล อ.จิราพัชร
2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์ อ.สุธี
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง อ.อมรา
2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร อ.นิคม
2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ อ.นิคม
2104-2102 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร อ. บดินทร์
2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น อ.บดินทร์
2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง อ.อมรา
2127-2006 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร อ. บดินทร์
2127-2007 วงจรดิจิตอลเบื้องต้น อ.บดินทร์
2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 อ.ศิริพงษ์
2202-2003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม  อ.กนกพร  ศรีคล้ำ
2202-2102 การขายตรง อ.กนกพร  ศรีคล้ำ


ปวช.2
2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง อ.ปรัชญา
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 อ.ประตินันท์
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 อ.วิยะดา
2101 2207 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ อ.จิราพัชร
2101 2207 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ อ.สิทธิชัย
2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล อ.สุธี
2101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต์ อ.จักรพันธ์
2101-2103  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ อ. กฤษฎิ์พงศ์
2101-2105  การขับรถยนต์ อ.จักรพันธ์
2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ลิขสิทธิ์
2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง อ.สิงหา
2104-2010 วิชาการประมาณการติดตั้งไฟฟ้า อ. นิคม
2104-2105 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ อ.สิงหา
2104-2106 เครื่องปรับอากาศ อ.สมชาย
2104-2109 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า อ.การุณ
2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อ.สิงหา
2105- 2110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อ.นนชัย
2105-2010 วิชาเครื่องส่งวิทยุ อ.บดินทร์
2105-2104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน อ.จุฑามาศ
2105-2105 ไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.อภิญญา
2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ อ.อภิญญา
2105-2111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อ.จุฑามาศ
2105-2114 โทรศัพท์ อ.จุฑามาศ
2105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.วรงกร


ปวช.3
2101-2104  ชื่อวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ อ.ภูริทัตต์
2104-2111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อ.มานะ
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม อ.รุ่งนภา
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ อ.สุพัตรา
2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน อ.ณัฐชนนท์
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 อ.วิยะดา
2101-2008  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ อ. กฤษฎิ์พงศ์ 
2104-2007 เครื่องทำความเย็น อ.สมชาย
2104-2103 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร อ.นิคม
2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์ อ.อภิญญา
2105-2104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน อ.จุฑามาศ
2105-2105 ไมโครคอนโทรลเลอร์  อ.อภิญญา
2105-2114 วิชาโทรศัพทื อ.บดินทร์
2212-2119 ภาษาจีน 2 อ.วิยะดาปวส.1
3308-2201  การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิตอล-อ.จักติพล
3308-2101  การวาดภาพการ์ตูน-อ.จักติพล
3308-2007  เทคนิคการนำเสนอ  อ.พัทธยากร
3308-2201 การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิตอล
3308-2003 หลักการวีดีทัศน์ดิจิตอลEn-Tech KM © 2013

นโยบาย |
Generated 0.014906 sec.