ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ

ปรัชญาการศึกษาวิทยาลัย (Philosophy) 

การศึกษา คือการพัฒนาอุปนิสัยและสัมมาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพประสิทธิภาพสูง มุ่งสร้างบุคลากรสู่ภาคอุตสหกรรม
 

เอกลักษณ์ (Uniqeness)

สร้างคนดี ให้มีทักษะ สู่ภาคอุตสาหกรรม


อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นคนดี มีทักษะ


สีประจำวิทยาลัย

สีม่วง หมายถึง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

คติพจน์

VERITAS ET MANUS ความสัตย์และการลงมือทำ เป็นสิ่งนำมาซึ่งความสำเร็จของชีวิต

พันธกิจวิทยาลัย (Mission)

พันธกิจที่ 1       ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ

พันธกิจที่ 2       พัฒนาระบบการจัดการสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตบุคลากรด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ

พันธกิจที่ 3       พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

พันธกิจที่ 4       ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจที่ 5       พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม