peerapong


โครงการสอน
โครงการสอน

ที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้สำเร็จการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัส 2001-0005  วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                       

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1

-

1-3

ปฐมนิเทศ

Æ   ความสำคัญของอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   จุดประสงค์รายวิชา      มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย

Æ   การวัดผลและการประเมินผล

 

 1. 1.    ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 2. 2.    บอกสาระการเรียนรู้และ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
 3. 3.    อธิบายเรื่องการประเมินผลได้ถูกต้อง
 4. 4.    ปฏิบัติตนในการเรียนและศึกษาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสม

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

2

1

4-6

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนามัย  และความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   ความหมายและองค์ประกอบของอาชีวอนามัย

Æ   ความหมายและองค์ประกอบของความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   ประโยชน์ของอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย

Æ   ผลกระทบที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

Æ   การเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

 1. 1.    อธิบายความหมายและองค์-ประกอบของอาชีวอนามัยได้
 2. 2.    อธิบายความหมายและองค์-ประกอบของความปลอดภัยในการทำงานได้
 3. 3.    บอกประโยชน์ของอาชีว อนามัยและความปลอดภัยในการทำงานได้
 4. 4.    สรุปวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยได้
 5. 5.    สรุปผลกระทบที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงานได้
 6. 6.          อธิบายวิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานได้
 7. 7.    อธิบายกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานได้

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

3

2

7-9

การป้องกันและการควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อม   การทำงาน

Æ   อันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงาน

Æ   หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงาน

Æ   การป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ

Æ      การป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านกายภาพ

Æ   การป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานด้านเคมี

 1. 1.   ระบุอันตรายจากมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงานได้
 2. 2.   อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพ แวดล้อมการทำงานได้
 3. 3.   สรุปวิธีการป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมด้านชีวภาพได้
 4. 4.   สรุปวิธีการป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมด้านกายภาพได้
 5. 5.   สรุปวิธีการป้องกันและควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมด้านเคมีได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

4

3

10-12

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

Æ   สัญลักษณ์สีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   เครื่องหมายความปลอดภัย

Æ   ประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัย

Æ   การกำหนดเขตพื้นที่ความปลอดภัย

 1. 1.   บอกสัญลักษณ์สีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานได้
 2. 2.   อธิบายเครื่องหมายความปลอดภัยได้
 3. 3.   บอกประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยได้
 4. 4.   อธิบายการกำหนดเขตพื้นที่ความปลอดภัยได้

5

-

13-15

สอบ

ประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1-3

ผลจากแบบประเมินผ่านเกณฑ์ 60% ถ้าไม่ผ่านให้สอบแก้ตัวใหม่

6

4

16-18

เครื่องป้องกันอันตราย

Æ   ความหมายและความสำคัญของเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

Æ   หลักเกณฑ์ในการเลือกและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

Æ   ประเภทของเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 1. 1.   บอกความหมายและความสำคัญของเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้
 2. 2.   สรุปหลักเกณฑ์ในการเลือกและการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้
 3. 3.       บอกประเภทของเครื่อง ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

7

5

19-21

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร    เครื่องมือและยานพาหนะ

Æ   ความหมายและความสำคัญของเครื่องจักร

Æ   ประเภทของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

Æ   อันตรายจากเครื่องจักร

Æ      สาเหตุและลักษณะการเกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

Æ   หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร  เครื่องมือ  และยานพาหนะ

 1. 1.   บอกความหมายและความสำคัญของเครื่องจักรได้
 2. 2.   บอกประเภทของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมได้
 3. 3.   สรุปอันตรายจากเครื่องจักรได้
 4. 4.   อธิบายสาเหตุและลักษณะการเกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
 5. 5.   สรุปหลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร  เครื่องมือ และยานพาหนะได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

8

6

22-24

การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ - อุปกรณ์

Æ   ความสำคัญของการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ - อุปกรณ์

Æ   หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์ด้วยเครื่องจักร  เครื่องกล

Æ   หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์ด้วยกำลังคน

Æ   อุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์

Æ   แนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์

Æ   การจัดเก็บวัสดุ - อุปกรณ์ในการทำงาน

 1. 1.   บอกความสำคัญของการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ - อุปกรณ์ได้
 2. 2.   อธิบายเครื่องมือช่วยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์ได้
 3. 3.   สรุปหลักการเคลื่อนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์ด้วยเครื่องจักร  เครื่องกล และกำลังคนได้
 4. 4.   บอกลักษณะอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ - อุปกรณ์ได้
 5. 5.   บอกแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ -อุปกรณ์ได้
 6. 6.   สรุปวิธีการจัดเก็บวัสดุ - อุปกรณ์ในการทำงานได้

9

-

25-27

สอบ

ประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 4-6

ผลจากแบบประเมินผ่านเกณฑ์ 60% ถ้าไม่ผ่านให้สอบแก้ตัวใหม่

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10

7

28-30

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

Æ      ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า

Æ   แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

Æ   สาเหตุของความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Æ      อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า

Æ   หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Æ   สรุปแนวปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 1. 1.   สรุปความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าได้
 2. 2.   บอกแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้
 3. 3.   ระบุสาเหตุของความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้
 4. 4.       บอกอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้
 5. 5.   บอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   ไฟฟ้าได้
 6. 6.   สรุปแนวปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

11

8

31-33

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

Æ   ความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้าง

Æ   ลักษณะของอันตรายที่เกิดจากงานก่อสร้าง

Æ   สาเหตุของอันตรายที่เกิดจากงานก่อสร้าง

Æ   หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

 1. 1.   บอกความหมายและความสำคัญของงานก่อสร้างได้
 2. 2.   ระบุลักษณะของอันตรายที่เกิดจากงานก่อสร้างได้
 3. 3.   อธิบายสาเหตุของอันตราย ที่เกิดจากงานก่อสร้างได้
 4. 4.   อธิบายความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างได้

 

12

9

34-35

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

Æ   ความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Æ   องค์ประกอบและประเภทของอัคคีภัย

Æ   สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย

Æ   ผลกระทบที่เกิดจากอัคคีภัย

Æ   การป้องกันและระงับอัคคีภัย

 1. 1.   บอกความสำคัญในการป้องกัน   และระงับอัคคีภัยได้
 2. 2.   อธิบายองค์ประกอบและประเภทของอัคคีภัยได้
 3. 3.   สรุปสาเหตุของการเกิด อัคคีภัยได้
 4. 4.   วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากอัคคีภัยได้
 5. 5.   สรุปวิธีการป้องกันและ  ระงับอัคคีภัยได้

12

-

36

สอบ

ประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 7-9

ผลจากแบบประเมินผ่านเกณฑ์ 60% ถ้าไม่ผ่านให้สอบแก้ตัวใหม่

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

13

10

37-39

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย   พนักงาน

Æ   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพอนามัย

Æ   องค์ประกอบของสุขภาพ     อนามัย

Æ   ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย

Æ   สาเหตุของการเกิดปัญหาทางสุขภาพอนามัย

Æ   วิธีการปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

Æ   การบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

 1. 1.   บอกความหมายและความสำคัญของสุขภาพอนามัยได้
 2. 2.   อธิบายองค์ประกอบของ  สุขภาพอนามัยได้
 3. 3.   บอกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยได้
 4. 4.   สรุปสาเหตุของการเกิดปัญหาทางสุขภาพอนามัยได้
 5. 5.   บอกหลักการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยได้
 6. 6.   ระบุวิธีการปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้
 7. 7.   บอกวิธีบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

14

11

40-42

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน

Æ   ความหมายและอันตรายของโรคจากการทำงาน

Æ   สาเหตุของการเกิดโรค

Æ   ผลกระทบจากการเกิดโรค

Æ   โรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

Æ   มาตรการป้องกันโรคจากการทำงาน

Æ      การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน

 1. 1.   บอกความหมายและอันตรายจากโรคอันเนื่องมาจากการทำงานได้
 2. 2.   บอกสาเหตุของการเกิดโรคได้
 3. 3.   สรุปผลกระทบจากการเกิดโรคได้
 4. 4.   สรุปโรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพได้
 5. 5.   บอกมาตรการป้องกันโรคจากการทำงานได้
 6. 6.   อธิบายวิธีการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานได้

15

12

43-44

การปฐมพยาบาล

Æ   ความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาล

Æ      หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล

Æ   ความรู้ที่จำเป็นบางประการสำหรับการปฐมพยาบาล

 1. 1.   บอกความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาลได้
 2. 2.   สรุปหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลได้
 3. 3.   อธิบายความรู้ที่จำเป็นบางประการสำหรับการปฐมพยาบาลได้

15

-

45

สอบ

ประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 11-12

ผลจากแบบประเมินผ่านเกณฑ์ 60% ถ้าไม่ผ่านให้สอบแก้ตัวใหม่

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

16

13

46-48

การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์

Æ   ความหมายของการยศาสตร์

Æ   ความสำคัญของการยศาสตร์

Æ   องค์ประกอบของการยศาสตร์

Æ   การประยุกต์ใช้หลัก    การยศาสตร์กับการทำงาน

Æ   การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์

Æ   การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานตามหลัก การยศาสตร์

 1. 1.   อธิบายความหมายของการยศาสตร์ได้
 2. 2.   บอกความสำคัญของ   การยศาสตร์ได้
 3. 3.   อธิบายองค์ประกอบของการยศาสตร์ได้
 4. 4.   ประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงานได้
 5. 5.   สรุปวิธีการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานตามหลัก    การยศาสตร์ได้
 6. 6.   สรุปวิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานตามหลักการยศาสตร์ได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

17

14

49-51

การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน

Æ   ความหมายของอุบัติเหตุในการทำงาน

Æ   วัตถุประสงค์ของการสอบสวนอุบัติเหตุ

Æ   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ สอบสวนอุบัติเหตุ

Æ   หลักการสำคัญในการสอบสวนอุบัติเหตุ

Æ      การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ

Æ   การวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน

 1. 1.   อธิบายความหมายของ  อุบัติเหตุในการทำงานได้
 2. 2.   อธิบายวัตถุประสงค์ของการสอบสวนอุบัติเหตุได้
 3. 3.   สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอุบัติเหตุได้
 4. 4.   อธิบายหลักการสำคัญในการสอบสวนอุบัติเหตุได้
 5. 5.   อธิบายวิธีการบันทึกและรายงานอุบัติเหตุได้
 6. 6.   สรุปวิธีการวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงานได้

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

18

15

52-54

การตรวจความปลอดภัยและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

Æ   ความหมายและความสำคัญของการตรวจความปลอดภัย

Æ   ลักษณะของกลุ่มงานอันตราย

Æ   ประเภทของการตรวจความปลอดภัย

Æ   บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจความปลอดภัย

Æ   กระบวนการตรวจความปลอดภัย

Æ   ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

Æ   ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

 1. 1.   อธิบายความหมายและความสำคัญของการตรวจความปลอดภัยได้
 2. 2.   บอกลักษณะของกลุ่มงานอันตรายได้
 3. 3.   บอกประเภทของการตรวจความปลอดภัยได้
 4. 4.   อธิบายถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจความปลอดภัยได้
 5. 5.   อธิบายกระบวนการตรวจความปลอดภัยได้
 6. 6.   อธิบายความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้
 7. 7.   อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

19

16

55-56

กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   ความสำคัญของกฎหมายต่อความปลอดภัยในการทำงาน

Æ   พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535

Æ   พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน  พ.ศ. 2541

Æ   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Æ   พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535

Æ   พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

 1. 1.   บอกความสำคัญของกฎหมายต่อความปลอดภัยในการทำงานได้
 2. 2.   สรุปสาระสำคัญของ     พระราชบัญญัติโรงงานได้
 3. 3.   สรุปสาระสำคัญของ     พระราชบัญญัติคุ้มครอง  แรงงานได้
 4. 4.   สรุปสาระสำคัญของ     พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้
 5. 5.   สรุปสาระสำคัญของ      พระราชบัญญัติสาธารณสุขได้
 6. 6.   สรุปสาระสำคัญของ      พระราชบัญญัติเงินทดแทนได้

 

 

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชั่วโมงที่

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

คุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

19

-

57

ปัจฉิมนิเทศ

Æ   สรุปสาระสำคัญของเนื้อหาในรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Æ   สรุปคะแนนระหว่างภาคเรียน

Æ   อภิปรายซักถามปัญหาและข้อสงสัย

Æ   ทำแบบทดสอบ

 1. 1.   นักศึกษาบอกได้ว่าคะแนนเก็บทั้งหมดมีจำนวนเต็มเท่าใด และนักศึกษาได้คะแนนเท่าใด
 2. 2.   นักศึกษาบอกสาระการเรียนรู้ที่จะสอบปลายภาคได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ความมีวินัย

ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสนใจใฝ่รู้

ความรักสามัคคี

ความกตัญญูกตเวที

20

-

58-60

สอบปลายภาค

 

 

หมายเหตุ :   โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์เท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์และสถานศึกษาเป็นสำคัญ

 

 


En-Tech KM © 2013

นโยบาย |
Generated 0.595919 sec.