ผู้บริหาร

 

นางสาวแจ่มจันทร์  อินนิวัตร์

ผู้รับใบอนุญาต
             

ดร.ทรรศนะ    บุญขวัญ

ผู้อำนวยการ