สถิติห้องสมุด

ข้อมูลจำนวนร้อยละ
นักเรียน 1,14090.62
บุคลากร 1189.38
ข้อมูลจำนวนร้อยละ
000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป1534.88
100 ปรัชญา12.33
300 สังคมศาสตร์12.33
500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์1637.21
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี818.60
700 ศิลปกรรมและการบังเทิง24.65