ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
43

• หญิง
36

รวม
80


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้รับใบอนุญาต
1

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ผู้ช่วยฝ่ายแผนงาน
1

• ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
1

• ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา
1

• สาขาสามัญ
13

• สาขาช่างยนต์
11

• สาขาคอมพิวเตอร์
7

• สาขาบริหารธุรกิจ
4

• สาขาไฟฟ้ากำลัง
6

• สาขาอิเล็กทรอนิกส์
5

• สาขาท่องเที่ยว
2

• สาขาการจัดการโลจิสตกส์
3

• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1

• การบัญชี
4

• การขาย/การตลาด
4

• คอมพิวเตอร์กราฟิก
1

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรม
1

• งานทะเบียน
3

• งานแนะแนว
1

• งานชุมชนสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
3

• งานยานพาหนะ
1

• งานประกันคุณภาพ
2

• งานวัดผล
1

• งานหลักสูตร
1

• งานการเงิน
1

• งานศูนย์ข้อมูล
2

• งานห้องสมุด
1

• แม่บ้าน
1

• พนักงานขับรถ
1

• งานอาคารสถานที่
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
แจ่มจันทร์ อินนิวัตร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิริพงษ์ คำพัฒน์
ผู้ช่วยฝ่าย ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานนางสาวอมรา ตั้งวารี
ผู้ช่วยฝ่าย ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการนายบำรุง การณรงค์
ผู้ช่วยฝ่าย ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวรุ่งนภา ทุ่นทอง
หัวหน้าสาขา สาขาสามัญนายนนทชัย กันเพ็ชร
หัวหน้าสาขา สาขาคอมพิวเตอร์

นางสาวเจน กาบคำบา
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวจีรพัฒน์ ฮ่อเลี้ยง
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางนฤมล สมนวล
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวนุชนารถ ตะสูงเนิน
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายสัมฤทธิ์ นิลสนธิ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่

นางสาวปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ
ครู สาขาสามัญMr.Paul Angelo Rodrigo
ครู สาขาสามัญนางสาวธิติมา ลีลาศสง่างาม
ครู สาขาสามัญว่าที่ ร.ต.สิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์
ครู สาขาสามัญนายปรัชญา คำเมือง
ครู สาขาสามัญนางสาววิยะดา ระหูภา
ครู สาขาสามัญนางสาวสุพัตรา พิมตะวงค์
ครู สาขาสามัญนายทินวัฒน์ สุวอ
ครู สาขาสามัญนางสาวปิยธิดา อ้อมนอก
ครู สาขาสามัญนายณัฐชนนท์ กางทา
ครู สาขาสามัญMr.Jeremy Nucup
ครู สาขาสามัญนางสาวสินีมาศ ทิพย์วัฒน์
ครู สาขาสามัญว่าที่ ร.ต.ลิขสิทธิ์ พัทมินทร์
ครู สาขาช่างยนต์นายกฤษฎิ์พงศ์ เกิดขันหมาก
ครู สาขาช่างยนต์นายมานะ ขาวเงิน
ครู สาขาช่างยนต์นายอัคเรศ มโนมัยเพิ่มพูน
ครู สาขาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ เหล็กสิงห์
ครู สาขาช่างยนต์นายสิทธิชัย ธนไพบูลย์อนันต์
ครู สาขาช่างยนต์นายภูริทัตต์ สุมา
ครู สาขาช่างยนต์นายศุภกร ถาวรกาย
ครู สาขาช่างยนต์นายสุธี ทิมขลิบ
ครู สาขาช่างยนต์นางสาวจิราพัชร ทองสุก
ครู สาขาช่างยนต์นายภคิน   เมธีธัญยศ
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นางสาววิมลรัตน์ ดีดวงพันธ์
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นางสาวพัทธยากร คลังนิพิตร
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นางสาวมธุรดา เสียงใส
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นายจักติพล ศรีสุราช
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นายวรงกร ทองแก้ว
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นายวรพล ชาญพาณิชย์
ครู สาขาบริหารธุรกิจนางสาวนิภา สุขวงศ์
ครู สาขาบริหารธุรกิจนางสาวกนกพร ศรีคล้ำ
ครู สาขาบริหารธุรกิจนายทองพูน เดชทองพงษ์
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายนิคม เทพสาร
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายการุณ แก้ววิเชียร
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายสิงหา ไทยเจริญ
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายสมชาย นาวงษ์หา
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายพงษ์ธร กำจัด
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอภิญญา ขอชิดกาง
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นายบดินทร์ ขันคำ
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวจุฑามาศ ชุมพรัต
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นายประตินันท์ เทียรเพ็ชร
ครู สาขาท่องเที่ยวนางสาวพีรัชต์ พิริยะจีระอนันต์
ครู สาขาการจัดการโลจิสตกส์นางสาวปิยะรัตน์ โตพุ่ม
ครู สาขาการจัดการโลจิสตกส์นางรัตนา ศรีกรการ
ครู การบัญชีนางสาวปวันรัตน์ สุทธิพันธ์
ครู การบัญชีนางสาวกนกพร อินทรธิราช
ครู การบัญชี

นายศาสตร์ตรา ศรีชินเลิศ
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานทะเบียนนางสาวมนฤดี วรรณชัย
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานทะเบียนน.ส.นราทิพย์ อินทรนิวาศ
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานแนะแนวนายศุวิชญาภัทร์ เขตนอก
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานบัญชีนางสาวสุมลรักษ์ หงษา
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานพัสดุนางสาวนาถยา ยานยงค์
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานพัสดุนายสมรัตน์ นุสิทธิ์
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานยานพาหนะMISS SOUPHAPHONE XOMTHONG
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานประกันคุณภาพนางสาวศิริลักษณ์ ไกรสำโรง
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานวัดผลนางสาวศุภักษร ภูมิดอนใส
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานหลักสูตรนางสาววิลัยรัตน์ ชมโคกกรวด
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานการเงินว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ คร้ามพิมพ์
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานศูนย์ข้อมูลนางสาวศิริรัตน์ ศรีนามล
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานศูนย์ข้อมูลนางสาวไพวัน ปัดสา
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ แม่บ้านนายอนุชา จำปา
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ พนักงานขับรถนายทำนอง สำรวมใจ
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานอาคารสถานที่MR.PHATTHANASAY PHYLALOM
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานอาคารสถานที่

นายสหรัฐ สุทธมาตย์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก