ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
38

• หญิง
36

รวม
75


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้รับใบอนุญาต
1

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ผู้ช่วยฝ่ายแผนงาน
1

• ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
1

• ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา
1

• สาขาสามัญ
12

• สาขาช่างยนต์
13

• สาขาคอมพิวเตอร์
6

• สาขาบริหารธุรกิจ
4

• สาขาไฟฟ้ากำลัง
5

• สาขาอิเล็กทรอนิกส์
5

• สาขาท่องเที่ยว
2

• สาขาการจัดการโลจิสตกส์
2

• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2

• การบัญชี
4

• การขาย/การตลาด
7

• คอมพิวเตอร์กราฟิก
1

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรม
1

• งานทะเบียน
3

• งานชุมชนสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
3

• งานยานพาหนะ
1

• งานวัดผล
1

• งานหลักสูตร
1

• งานการเงิน
1

• งานศูนย์ข้อมูล
2

• งานห้องสมุด
1

• แม่บ้าน
1

• พนักงานขับรถ
1

• งานอาคารสถานที่
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นางสาวแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์
ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิริพงษ์ คำพัฒน์
ผู้ช่วยฝ่าย ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานนางสาวอมรา ตั้งวารี
ผู้ช่วยฝ่าย ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการนายบำรุง การณรงค์
ผู้ช่วยฝ่าย ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ
หัวหน้าสาขา สาขาสามัญนายนนทชัย กันเพ็ชร
หัวหน้าสาขา สาขาคอมพิวเตอร์

นางสาวเจน กาบคำบา
หัวหน้างาน งานปกครองนางสาวจีรพัฒน์ ฮ่อเลี้ยง
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวนพมล เฉลิมสุข
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายสัมฤทธิ์ นิลสนธิ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่

นางสาวธิติมา ลีลาศสง่างาม
ครู สาขาสามัญว่าที่ ร.ต.สิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์
ครู สาขาสามัญนายปรัชญา คำเมือง
ครู สาขาสามัญนางสาววิยะดา ระหูภา
ครู สาขาสามัญนางสาวปิยะนุช ศุภสร
ครู สาขาสามัญนางสาวปรางค์ศิริณัฐ พรมฤทธิ์
ครู สาขาสามัญนายทินวัฒน์ สุวอ
ครู สาขาสามัญนางสาวรุ่งนภา ทุ่นทอง
ครู สาขาสามัญนางสาววิภารัตน์ วรเวทวิโรจน์
ครู สาขาสามัญนางสาวปิยธิดา อ้อมนอก
ครู สาขาสามัญนายณัฐชนนท์ กางทา
ครู สาขาสามัญว่าที่ ร.ต.ลิขสิทธิ์ พัทมินทร์
ครู สาขาช่างยนต์นายกฤษฎิ์พงศ์ เกิดขันหมาก
ครู สาขาช่างยนต์นายมานะ ขาวเงิน
ครู สาขาช่างยนต์นายอัคเรศ มโนมัยเพิ่มพูน
ครู สาขาช่างยนต์ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ เหล็กสิงห์
ครู สาขาช่างยนต์นายสิทธิชัย ธนไพบูลย์อนันต์
ครู สาขาช่างยนต์นายสุรชัย มีมุสิทธิ์
ครู สาขาช่างยนต์นายภูริทัตต์ สุมา
ครู สาขาช่างยนต์นายศุภกร ถาวรกาย
ครู สาขาช่างยนต์นายอำพล รัตนะ
ครู สาขาช่างยนต์นายสุธี ทิมขลิบ
ครู สาขาช่างยนต์นางสาวจิราพัชร ทองสุก
ครู สาขาช่างยนต์นายภคิน   เมธีธัญยศ
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นางสาววิมลรัตน์ ดีดวงพันธ์
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นางสาวพัทธยากร คลังนิพิตร
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นางสาวมธุรดา เสียงใส
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นายวรงกร ทองแก้ว
ครู สาขาคอมพิวเตอร์นายวรพล ชาญพาณิชย์
ครู สาขาบริหารธุรกิจนางสาวนิภา สุขวงศ์
ครู สาขาบริหารธุรกิจนางสาวกนกพร ศรีคล้ำ
ครู สาขาบริหารธุรกิจนายการุณ แก้ววิเชียร
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายสิงหา ไทยเจริญ
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายดุลยวิทย์ เชียงส่ง
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนางสาวพิชญ์ชนก อิ่มพิทักษ์
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายปิยพล หาญสงคราม
ครู สาขาไฟฟ้ากำลังนายตรีรัตน์ รัตนสุข
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอภิญญา ขอชิดกาง
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นายนัฎพล ว่ามา
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นายรณฤทธิ์ ปัญญาเรืองตระกูล
ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์นายประตินันท์ เทียรเพ็ชร
ครู สาขาท่องเที่ยวนางสาวพีรัชต์ พิริยะจีระอนันต์
ครู สาขาการจัดการโลจิสตกส์นายสิทธิพล มั่นพุท
ครู สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางรัตนา ศรีกรการ
ครู การบัญชีนางสาวปวันรัตน์ สุทธิพันธ์
ครู การบัญชีนางสาวนัสส์ชญาดา พีรยาวัชรสกุล
ครู การบัญชีนางสาวมัลลิกา สุนุรัตน์
ครู การขาย/การตลาดนายอานนท์ เกศรีสม
ครู การขาย/การตลาด

นางสาวอรอุษา โชคเฉลิมวงศ์
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานทะเบียนนางสาวมนฤดี วรรณชัย
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานทะเบียนนางนฤมล สมนวล
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานบุคลากรนางสาวพิชญ์สิณี เพ็งเหมือน
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานบัญชีนางสาวสุมลรักษ์ หงษา
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานพัสดุนางสาวนาถยา ยานยงค์
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานพัสดุนายสมรัตน์ นุสิทธิ์
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานยานพาหนะนางสาวดรุณี ทองเพ็ญ
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานวัดผลนางสาวศุภักษร ภูมิดอนใส
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานหลักสูตรนางสาววิลัยรัตน์ ชมโคกกรวด
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานการเงินนายประยงค์ ภูแสงศรี
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานศูนย์ข้อมูลว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ คร้ามพิมพ์
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานศูนย์ข้อมูลนางสาวไพวัน ปัดสา
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ แม่บ้านนายอนุชา จำปา
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ พนักงานขับรถนายทำนอง สำรวมใจ
ฝ่ายสนับสนุน/งานธุรการ งานอาคารสถานที่